FAQ of Haiyatt Hotel Shanghai

  • Message us on Facebook
  • Email: reservation@haiyatthotelshanghai.com Fax: +86-20-62614116 Haiyatt Hotel Shanghai